วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายสวิส สมเจตนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อระบบกรองน้ำประปาหมู่จักจรูก หมู่ที่ 3 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP MX M315NV จำนวน 2 กล่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-312AT จำนวน 4 กล่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother DCP-T220 จำนวน 6 ชุด ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI B411d และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP 1020 laser ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง