วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (ซอยข้างบ้านนายตุ๊ก สารกุมาร) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP-MX-312AT จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย จำนวน 43 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1162 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น และซ่อมแซมส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง