วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP MX M315NV จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 28 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุและผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม เส้นบ้านนางบุญลาม สามิบัติไปบ้านนางสมจิตร สำราญ โดยวิธีคัดเลือก