วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 55 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก(สองข้างทาง) หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)