วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากคุ้มแสงเทียนไปบ้านทนง หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2เส้นทางนายสุข อุตสาหะไปถนนเลี่ยงเมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านตระแบกน้อยหมู่ที่ 5 จากบ้านนางประนอม สามัญสวน ถึง ถนนทางหลวง 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อผ้าประดับตกแต่ง จำนวน 6 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านแกใหญ่ หมู่ที่10 เส้นทางบ้านนายศานติ เติมมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง