องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกียวข้อง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
เรื่องอื่น ๆ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
ประกาศราคากลาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ
ประกาศราคากลาง จำนวน 8 โครงการ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลแกใหญ่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (
VISION) เพื่อเป็นสภาพการณ์ใน อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าตําบลแกใหญ่ เป็นตําบลขนาดกลางที่มีประชากรพักอาศัยอยู่มากนัก และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข   น่าอยู่อาศัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้            

รวมพลังราษฏร์พัฒนาชุมชนทุกด้านให้เข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

2.ส่งเสริมเพิ่มทักษะ และสนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม

3.ส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

6.ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง

2.ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

3.งานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม ทรัพยากร

มนุษย์และสังคม สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชนมีคุณภาพดีขึ้น

4. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการเมือง และสังคม

6.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู