องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกียวข้อง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จำนวน 5 โครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก ด้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองการศึกษา
 

 
นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว
นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นางสาวทักษพร  ชาญเจริญ  นายวัชราวุฒิ เนียมฝอย
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
     
นางกองศรี อยู่ครบ นางฉวีวรรณ ชาวงษ์ นางโสภา หฤทัยถาวร
ครูผู้ดุแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสมจิตร สนองดี นางริศรา ทองใหญ่ นางสำเร็จ พูนไนย์
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางระติรัตน์ อินทร์ทิม
นางกัญญาพัช ประสิทธิ์
นางจารีรันต์ สหุนาลุ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวธัญจิรา เบ็ญเจิด
นางสาวพลอยไพลิน ซูตาลัด
 
 ผู้ดูแลเด็ก ผช.จทน.ธุรการ