วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าผ้าและวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 85 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารอบรมโครงการศึกษาดูงานฯ จำนวน 85 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยการติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดไม่เติมน้ำกลั่น ขนาด 12 V-100Ah จำนวน 5 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับกองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ ในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
เช่าเครื่องเล่นสนาม (สไลเดอร์ หม้าหมุน สปริงบอร์ด) ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อไอศกรีม จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อขนมสำหรับเป็นรางวัลกิจกรรมต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง