วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 47 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมซอยสุขสำราญถึงถนนลาดยางหมู่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่(จากบ้านนายประคอง เกษมสุขถึงห้วยทัพพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (ซอยอู่ช่างนัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (สายทางจากสี่แยกตระแบกซ็อปถึงถนนดำเส้นอาโพน นายสมจิต คงงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (สายทางจากสามแยกโรงเรียนจักจรูกถึงบ้านนายวิเศษ เพิ่มนิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (สายทางจากบ้านนางจำนิด พื้นบน ถึงถนนบ้านขนาด หมู่ 6 ตำบลแร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (สายทางจากศาลาประชาคมถึงบ้านนายอุดมศรี หวังเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (สายทางจากนายสงวน สุโขรัมย์ถึงสี่แยกบ่อบำบัดน้ำเสีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง