วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 13,927 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 16,082 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 13 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุใช้ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง ๆ ละ 20 กิโลกรัม จำนวน 910 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 43 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซม ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนดให้ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซม รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนดให้ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุการแพทย์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง