วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (บริเวณสามแยกวัดกัลยาณโกมุท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 32 วัน (18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (คุ้มสวัสดี หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จากถนนช้างถึงที่สาธารณประโยชน์ตะตึงไถง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง