วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ?2?บาน?จำนวน?2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เย็น?ขนาด?13?คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องซักผ้า?แบบธรรมดา?ขนาด 15?กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น?จำนวน?2?เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้า?แบบข้อแข็ง?จำนวน?1?เครื่อง? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง